تندیس خیرین مدرسه ساز

تندیس با نشان سیب سلامت

تندیس اداره کل صنعت و کار

تندیس سمینار مدافعان حرم

تندیس واحد نمونه ی کیفیت

تندیس همایش ملی

تندیس لوح تقدیر

تندیس صنعت و معدن

تندیس بهترینهای روابط عمومی

تندیس همایش استاندارد و تجارت جهانی

تندیس همایش ملی کارآفرین

تندیس همایش سلامت شیر

تندیس واحد نمونه ی استاندارد و کیفیت